Wachttijden

Hier kunt u de actuele stand van zaken rondom wachttijden terugvinden.

Geldrop, 1 juli 2019

Na een aanmelding ontvangen jullie van ons een ontvangstbevestiging en sturen wij een verzoek met de vraag om extra aanvullende informatie om het dossier compleet te kunnen maken. Alvorens wij over kunnen gaan tot het maken van een afspraak voor de intake, is het noodzakelijk dat we alle gegevens compleet hebben. Als we jullie gegevens retour hebben gehad, wordt er zo spoedig mogelijk contact met jullie opgenomen om een afspraak in te plannen voor de intake.

Aanmeldstop gemeente Eindhoven 2019, tijdelijk gedeeltelijk opgeschort!

Geldrop, 27 mei 2019

Vanwege een tijdelijke maatregel van de gemeente Eindhoven kunnen we op dit moment weer aanmeldingen vanuit de gemeente Eindhoven in behandeling nemen, als deze komen via de medische verwijsroute (dat wil zeggen via de huisarts of medisch specialist zoals GGD arts, psychiater, kinderarts).

Onderstaand bericht komt dus deels te vervallen.

Geldrop, 1 december 2018

Vanaf 2019 wordt er in de gemeente Eindhoven gewerkt met maximale budgetten voor zorgaanbieders. Het budget voor jeugdhulp van Jeugdhulp Xtra is niet toereikend om naast de lopende trajecten nog nieuwe trajecten op te starten. Hierdoor zijn wij helaas genoodzaakt tot een aanmeldstop vanaf 13 december 2018 voor cliënten: - Van 0 tot 18 jaar - Uit de gemeente Eindhoven. Voor vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen, of met de gemeente Eindhoven.

Groepstraining 'werken aan je zelfbeeld'

Geldrop, 26 februari 2019

Vanaf heden kun je je opgeven voor de groepstraining 'werken aan je zelfbeeld'.
De training is bedoeld voor kinderen/jongeren van 12 tot en met 17 jaar waarbij sprake is van een negatief zelfbeeld en motivatie om dit te veranderen. Op het tabblad 'aanbod' kun je lezen wat deze groepstraining inhoud en wat je moet doen om aan te melden hiervoor.
De eerstvolgende groepstraining start op donderdagmiddag 4 april om 15.30 uur

Wijziging aanmeldstop voor cliënten met ernstige stemmingsproblematiek

Geldrop, 1 februari 2019

Vanaf 29 juni 2018 hebben wij een aanmeldstop gehad op cliënten met ernstige stemmingsproblematiek, waarbij sprake is van automutilatie, suïcidale uitingen en/of eetproblematiek. Dit komt omdat we zeer veel aanmeldingen vanuit deze categorie aangemeld kregen en we als organisatie onvoldoende toegerust zijn om dit, in een te grote hoeveelheid, aan te kunnen in onze ambulante setting.

Op dit moment kunnen we weer aanmeldingen voor deze doelgroep aannemen, onder het voorbehoud dat we starten met een uitgebreide intakefase, om in te schatten of we de cliënt in zorg kunnen nemen, en wat daarvoor nodig is.

Voorwaarden hierbij zijn:

• Dat er bij deze doelgroep direct een generalist vanuit de gemeente betrokken wordt

• Dat er in afstemming met de generalist en de cliënt afspraken worden gemaakt over situaties waarbij (klinische) opschaling nodig kan zijn

In de laatstgenoemde situatie zal er samenwerking gezocht worden met een ggz aanbieder met klinische capaciteit.

Op het moment dat er meer cliënten, die voldoen aan bovengenoemde criteria en hoogspecialistische behandeling nodig hebben, dan we als organisatie op ingericht zijn zullen we direct via deze weg communiceren dat een aanmeldstop van kracht is.

U kunt voor vragen hierover contact opnemen met onze organisatie op 040-3031014 of direct aanmelden op aanmeldingen@jeugdhulpxtra.nl

Elk mens is uniek, elke oplossing dus ook.