AANBOD

Vanuit Jeugdhulp Xtra geloven we dat de kracht van gezinnen (systemen) groot is. Geen enkel kind met gedragsproblemen, leerproblemen of ontwikkelingsproblemen kan geholpen worden zonder dat zijn/haar ouders hier stevig bij betrokken worden; sterker nog, we kunnen de problematiek niet eens begrijpen zonder deze te bekijken in de context van de interacties van het gezinssysteem. Omdat dit onze visie op jeugdhulp is werken we altijd systemisch of systeemgericht. Dat betekent in de praktijk dat jullie, welke vraag jullie ook hebben, altijd eerst een aantal systeemgesprekken en/of systeemobservaties aangeboden krijgen bij Jeugdhulp Xtra om van daaruit verder beleid te maken en te bepalen welke aanvullende modules ingezet gaan worden. Dat doen we uiteraard met jullie, de ouders/verzorgers (en evt. verwijzers) samen.
De enige route die hiervan afwijkt is de EED route, hierbij start de diagnostiek direct na intake.

Ons aanbod

• Systeembehandeling
• Systeemtherapie
• Relationele gezinstherapie (RGT)

RGT is een vorm van gezinstherapie voor jongeren (12-23) met ernstige gedragsproblemen. Het doel van RGT is het verbeteren van onderlinge gezinsrelaties om de gedragsproblemen van de jongere te verminderen (en de kans op recidive te verminderen).
Er ligt een sterke nadruk op creëren van motivatie voor blijvende gedragsverandering, door het oefenen van concrete vaardigheden die worden toegesneden op het gezin. Daarnaast ligt er een nadruk op het verbreden van vaardigheden naar andere gebieden en versterken van verbinding met sociaal netwerk en lokale teams om de verandering vast te houden. Een RGT-traject is kortdurend en intensief.
Relationele gezinstherapie is erkend door de Erkenningscommissie Justitiële interventies (NJi).


• Complexe scheidingen / Mediation

Mediation, is een kortdurende vorm van conflictoplossing waarin partijen, die met elkaar in conflict zijn, er vrijwillig voor kiezen om met elkaar en een onafhankelijke derde (mediator) tot een oplossing te komen.
Bij Jeugdhulp Xtra wordt mediation ingezet bij complexe scheidingen, als de kinderen klem zitten. In de mediation staat dan de zorg en opvoedingsafspraken over de kinderen centraal.
Het aanbod van een mediationtraject binnen JeugdhulpXtra is altijd een onderdeel van een bestaand traject. De mediator vanuit JeugdhulpXtra is onpartijdig, stimuleert de (strijdende) partijen tot communicatie en inzicht om te komen tot een oplossing waar beide zich in kunnen vinden. Mediation kan leiden tot een betere communicatie en begrip tussen partijen. De mediator vraagt vrijwillige deelname aan het proces waarin beide partijen tot een oplossing willen komen.
Het traject van mediation bestaat uit een gesprekcyclus van 5 á 6 gesprekken.


• Psychomotorische (kinder) therapie (PM - K -T)
• Speltherapie
• Dramatherapie
• Paardentherapie
• Kind- en jeugdtherapie
• EED en dyslexiebehandeling
• EMDR/traumabehandeling

Traumabehandeling
Traumabehandeling wordt ingezet als je last hebt van vervelende dingen die je hebt meegemaakt. Dat kan een ongeluk zijn, een brand, een aanranding, pesterijen of iets anders naars. Misschien is het iets dat een keer is gebeurd, maar het kan ook maanden of zelfs jaren hebben geduurd. Na zulke vervelende gebeurtenissen kun je je anders voelen. Wat er gebeurd is, blijft bijvoorbeeld als een film terugkomen in je hoofd of je hebt nergens meer zin in of je kunt niet goed slapen. Het kan ook zijn dat je snel boos bent of je moeilijk kunt concentreren.

Traumabehandeling kan worden ingezet bij:
- Enkelvoudig trauma.
- Chronisch (vroegkinderlijk) trauma.
- Negatieve kernopvattingen.

EMDR
Bij EMDR laat de therapeut je vertellen over de bewuste traumatische gebeurtenis en daarna stilstaan bij het beeld dat je nu nog het vervelendste vindt. Terwijl jij je concentreert op dat beeld en wat je er nu bij denkt en voelt wordt er nog iets anders van je gevraagd, namelijk het volgen van een lichtbalk of handtabs. Regelmatig zal de therapeut aan je vragen wat je merkt of wat er in je opkomt, dat kunnen beelden, gedachten of emoties zijn, maar ook lichamelijke sensaties zoals spanning of pijn. Je zult tijdens de sessie merken dat je het beeld van die bewuste gebeurtenis(sen) steeds beter kunt verdragen.
De behandeling gaat door totdat je niet meer van slag raakt wanneer je aan het gebeurde denkt.


• Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door gedachten en gedrag. Cognitieve therapie gaat uit van de gedachten die je hebt, de invloed die ze hebben op je gevoelens, je gedrag en het gevolg. In de therapie gaan we op zoek naar die negatieve automatische gedachten om samen te onderzoeken of deze negatieve gedachten kloppen. We gaan proberen deze negatieve gedachten uit te dagen en om te zetten in meer helpende gedachten. Hierdoor krijg je een beter en positiever beeld van jezelf en je omgeving.


• Schematherapie

Schematherapie is een onderdeel binnen de gedragstherapie waarbij verschillende technieken ingezet worden om meer hardnekkige patronen te veranderen. Schematherapie richt zich op het begrijpen hoe problemen ‘ooit’ zijn ontstaan, waarom je je op een bepaalde manier gedraagt en waarom je je soms ‘slecht’ voelt. Er wordt gewerkt met schema’s en toestandsbeelden om tot inzicht te komen over jouw situatie van vroeger en nu.


• Interpersoonlijke psychotherapie (IPT)
• Gespecialiseerde opvoedondersteuning
• Gezinsbegeleiding
• Diagnostiek (als onderdeel van bredere behandeling)

Diagnostisch onderzoek kan worden ingezet wanneer er vragen zijn over de oorzaak en de ernst van de problematiek. Het doel van psychodiagnostisch onderzoek is om inzicht te krijgen in hoe je in elkaar zit en dan de behandeling te kunnen toespitsen op wat er nodig is in jouw situatie. Het gaat dan vaak over het beantwoorden van een specifieke vraag. Voorbeelden hiervan zijn: Is er sprake van een specifieke ontwikkelingsstoornis zoals AD(H)D of Autismespectrumstoornis, wat is het intelligentieniveau of zijn er problemen in de persoonlijkheidsontwikkeling?

Binnen Jeugdhulp Xtra vinden wij het erg belangrijk dat het systeem (gezin, school) en eventueel andere contextfactoren worden meegenomen binnen het psychodiagnostisch onderzoek.
Afhankelijk van de vraag wordt er binnen ons team bekeken welke onderzoeken nodig zijn. Het onderzoek kan bestaan uit een of meerdere gesprekken (waaronder met ouders), testonderzoek, het afnemen van vragenlijsten en observaties binnen verschillende contexten. Het afnemen van een diagnostisch onderzoek duurt ongeveer 6 tot 8 weken. Als de resultaten compleet zijn worden deze besproken in een adviesgesprek waarin aandacht wordt besteed aan adviezen voor verdere behandeling.


In bepaalde situaties, altijd in afstemming bieden wij ook:

• Dyscalculie onderzoek
• Clientgerichte begeleiding 18+
• Volwassen GGZ zorg

Gezinstraject Xtra
Download hier onze Gezinstraject Xtra folder.

Groepstraining werken aan je zelfbeeld

Zelfbeeld is het beeld dat je over jezelf hebt. Dit kan zowel positief als negatief zijn. Iedereen denkt wel eens negatief over zichzelf, dat is normaal. Maar als je de hele dag door denkt dat je niet goed genoeg bent en daardoor slecht in je vel zit, dan is het tijd om daar wat aan te doen. De groepstraining ‘werken aan je zelfbeeld’ helpt je om meer zelfvertrouwen te krijgen. De groepstraining is ontwikkeld door M. Kuin en P. Peters en is gebaseerd op COMET (Competentive Memory Training) van Kees Korrelboom. Deze training is bewezen effectief gebleken bij volwassenen en ook bij kinderen en jongeren worden in de eerste onderzoeken positieve resultaten gemeten.

In de training leer je;

• Positiever over jezelf te denken door meer aandacht aan positieve eigenschappen van jezelf te besteden.
• Positieve herinneringen op te roepen waarbij je je sterk of trots voelt deze in te zetten in situaties waarin je onvoldoende zelfvertrouwen hebt.
• Niet helpende gedachten uit te dagen en om te zetten in meer positieve en realistische gedachten.

De training is bedoeld voor kinderen/jongeren van 12 tot en met 17 jaar waarbij sprake is van een negatief zelfbeeld en motivatie om dit te veranderen.

‘Alles wat je aandacht geeft, groeit!’

Na aanmelding volgt er een intake waarin met elkaar besloten wordt of de groepstraining passend is en afspraken gemaakt worden voor de training. Ter afronding van het traject is er een eindgesprek waarin wordt besproken of de training voldoende geboden heeft om hiermee zelf verder te kunnen.
De training bestaat uit 8 sessies van 1 uur waarbij in sessie 4 ouders worden betrokken met als doel psycho-educatie, ondersteuning in de thuissituatie en generaliseren van het aangeleerde. Aan het einde van elke sessie wordt een huiswerkhuiswerkopdracht voor die week meegegeven. De groep bestaat uit vier tot tien deelnemers met één of twee trainers. Minimaal één van de trainers heeft naast het vereiste opleidingsniveau ruime ervaring in het werken met kinderen/jongeren met deze problematiek en het geven van groepstrainingen.

De eerstvolgende groepstraining is nog niet gepland.

Elk mens is uniek, elke oplossing dus ook.